Stadgar

Stadgar för Meken-Minnet

1. Föreningens namn
Föreningens namn skall vara MEKEN-MINNET.

2. Föreningens ändamål
Att vara en ideell förening för bevarande och lärande av Mekens och dess anställdas plats i industrihistorien och industriframtiden.

3. Föreningens medlemmar
Medlemmarna består av anställda och före detta anställda med intresse av Meken:s industrihistoria, dess produkter, produktionsutrustning, anställdas arbetsförhållanden och livsvillkor. Medlemskap för andra intresserade kan erhållas efter beslut av styrelsen.

4. Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek bestäms på ordinarie årsmöte.

5. Medlem äger inte del i föreningens tillgångar och är inte heller personligen ansvarig för föreningens skulder.

6. Styrelse
Föreningens styrelse skall bestå av fyra till åtta medlemmar, som väljs på ordinarie årsmöte. Ordföranden väljs av företaget. Styrelsen utser inom sig övriga befattningshavare som sekreterare och kassör mm.

 • Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
 • Protokoll skall föras över beslut som fattas på styrelsemöte.
 • Styrelsen skall varje år avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det gångna redovisningsåret.

7. Föreningens tecknande
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen därtill utser.

8. Revisorer och suppleanter
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen på ordinarie årsmöte en revisor jämte en suppleant för denne.

9. Räkenskapernas avslutande
Föreningens räkenskaper avslutas den 31 december varje år och skall före den nästkommande 15 februari tillsammans med verksamhetsberättelsen överlämnas till revisorerna. Dessa skall i sin tur senast den 1:a mars avge skriftlig revisionsberättelse, där ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkes.

10. Årsmöte
Kallelse till årsmöte skall göras senast två veckor före mötet och senast den 30/4.

11. Dagordning vid ordinarie årsmöte
Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma:

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig tid och ordning.
 • Val av justeringsmän
 • Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.
 • Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Beslut om medlemsavgift.
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av revisorer och revisorssuppleant.
 • Övriga ärenden.

12. Ändring av stadgarna
Stadgarna kan ändras på ordinarie årsmöte om ordföranden och minst två tredjedelar av övriga mötesdeltagare bifaller ändringsförslaget.

13. Föreningens upplösning
Föreningen upplöses om Lidköping Machines Tools så beslutar eller av annan liknande orsak. Eventuella tillgångar övertas av företaget.

Comments are closed.